सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचनाआर.सी.सी.मल्टिसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सुचना !!!

आर.सी.सी.मल्टिसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सुचना!! थप बिस्तृत जानकारीको लागि www.bolpatra.gov.np मा click गर्नुहोला !जि.आई.तार,एच.डी.पी. पाइप र कर्कटपाता सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

जि.आई.तार,एच.डी.पी. पाइप र कर्कटपाता सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! बिस्तृत जानकारी/ सुचनाको लागि फाइल डाउनलोड गनुहोस |टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रम प्रशारण सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवाहनको सावजनिक सूचना !!!

जिविस कार्यालय मोरङ बाट चालु आ.ब.२०७३/०७४ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रम निर्माण गरि प्रशारण गर्ने कार्य...
थप पढ्नुहोस ...करदस्तुर असुली सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

करदस्तुर असुली सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना Rajaswa_Notice2Skip to toolbar