सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना
आर.सी.सी.मल्टिसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सुचना !!!

आर.सी.सी.मल्टिसेल बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सुचना!! थप बिस्तृत जानकारीको लागि www.bolpatra.gov.np मा click गर्नुहोला !जि.आई.तार,एच.डी.पी. पाइप र कर्कटपाता सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

जि.आई.तार,एच.डी.पी. पाइप र कर्कटपाता सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! बिस्तृत जानकारी/ सुचनाको लागि फाइल डाउनलोड गनुहोस |टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रम प्रशारण सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवाहनको सावजनिक सूचना !!!

जिविस कार्यालय मोरङ बाट चालु आ.ब.२०७३/०७४ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रम निर्माण गरि प्रशारण गर्ने कार्य...
थप पढ्नुहोस ...करदस्तुर असुली सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

करदस्तुर असुली सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना Rajaswa_Notice2Skip to toolbar