ऐन,नियम,निर्देशिका


जिल्ला दर रेट २०८०-८१

जिल्ला दर रेट २०८०-८१नेपालको संविधान

नेपालको संविधान  श्रोतःप्रतिनिधि सभा,नेपाल ।संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७

संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ श्रोतः नेपाल कानून आयोग ।स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४ श्रोतः नेपाल कानून आयोग ।जिल्ला सभा ऐन, २०७५

जिल्ला सभा ऐन, २०७५ श्रोतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,कोशी प्रदेश,बिराटनगर ।जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ श्रोतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,कोशी प्रदेश,बिराटनगर ।स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७

स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ श्रोतः https://fra.mofaga.gov.np/स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ श्रोतः https://lisa.mofaga.gov.np/homeजिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ श्रोतःआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश, विराटनगरजिल्ला दर-रेट (२०७९/०८०)

श्रोतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय,मोरङ को आधिकारिक पोर्टल ।    Skip to toolbar