अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३/२०७४ दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन , , २०७३/१२/०७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३/२०७४ दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
सूचना माग्ने निवेदन ढाचा ! विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निवेदन ढाचा
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/०७३ २०७३/७/२३ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/०७३

२०७३ कार्तिक
मार्ग निर्देशन आ.व. ०७४/७५ २०७३।०९।०१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने सम्वन्धी स्थानीय निकायहरुलाई मार्गदर्शन ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३/०७४ अन्तर्गत संचालन हुने योजना विवरण ! २०७३/०९/१२ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३/०७४ अन्तर्गत संचालन हुने योजना विवरण !
गाविसको आयव्यय विवरण २०७०/७१ २०७२-११-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसको आयव्यय विवरण २०७०/७१
गाविसको आयव्यय विवरण २०७१/७२ २०७२-११-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसको आयव्यय विवरण २०७१/७२
मार्ग निर्देशन ०७३/७४ २०७२/११/०३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७३/७४ काे वार्षिक बजेट निर्माणका लागि जिविसले जारी गरेकाे मार्ग निर्देशन हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस् ।
आ.व.२०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३/०८/१० सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३ कार्तिक २०७३/०८/२६ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३ कार्तिक
सार्वजनिक सुनुवाई २०७३ कार्तिक २६ प्रतिवेदन २०७३/०८/२७ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई २०७३ कार्तिक २६ प्रतिवेदन
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७२/०७३ २०७३/०८/१५ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७२/०७३ ,जिविस,मोरङ
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७१/०७२ २०७२/११/०३ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७१/०७२ ,जिविस,मोरङ
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ २०७३/०८/२४ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७३/७४ २०७२-१२-१ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७३/७४
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७२/७३ २०७२-११-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७२/७३
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७१/७२ २०७२-११-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आयव्यय विवरण २०७१/७२
मार्गनिर्देशन २०७२/०७३ २०७२/११/०३ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गनिर्देशन २०७२/०७३
मार्गनिर्देशन २०७१/०७२ २०७२/११/०३ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गनिर्देशन २०७१/०७२
जिल्ला क्षमता विकास योजना २०७२/११/०३ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला क्षमता विकास योजना

Skip to toolbar