जिल्ला प्रोफाइल

मोरङ जिल्लाको स्थानीय तहहरुको वस्तुगत विवरण २०७४ (Local Level Profile)

जिल्ला प्रोफाइल 2073 download गर्न तलको लिंकमा जानुहोला |

final-district-profile-2073

जिल्ला प्रोफाइल 2070 download गर्न तलको लिंकमा जानुहोला |

District profile 2070


Skip to toolbar