जिल्ला दररेट

आ.व २०८०/८१ को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate 2080-81.pdf

आ.व. २०७६।०७७  को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate 2076-77 pdf

आ.व. २०७५ ।०७६  को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate_Morang 075-76 final

आ.व. २०७४।०७५ को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate 074/75

आ.व. २०७३।०७४ को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate 073-74

आ.व. २०७३।०७४ को जिल्ला दररेट डाउनलोड गर्न तलको लि‌कमा क्लिक गर्नुहोस ।

District Rate 072_73_Morang


Skip to toolbar